Saturday, May 23, 2009

My First Harmonica Tab

Song: Uthe Sab Ke Kadam
Harmonica: C Diatonic
Tabbed by: Srikanth.
( - is for Draw )

5 -5 6 6 -6 5 5 -5 6 6 -6 5
uthe sab ke kadam, dekho ram pam pam,
5 -5 6 6 6 -6 -5 5 -4
hanson aur hansaaya karo,

-45 -5 -5 -55 -4 -45 -5 -5 5 4
kabhi kushi kabhi gham, tara ram pam pam
-4 5 -5 -5 6 5 -44
hanson aur hansaaya karo

No comments: